Samorządowe Przedszkole nr 154 im. Janusza Korczaka

Koncepcja i oferta

 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
 
WIZJA

 
Nasze przedszkole uwrażliwia dzieci na piękno przyrody, wdraża do życia
w zgodzie
 z naturą
 
MISJA
 
Zmierzamy do tego, aby mały człowiek wyrósł na świadomego
swych praw i obowiązków mieszkańca Ziemi

Nasi wychowankowie potrafią zachować
się bezpiecznie w różnych sytuacjach.
 
 
                                 Przez wspólna zabawę uczą się samorządności                                
i współdziałania w zespole, tolerancji i szacunku

 
Poprzez zindywidualizowaną pracę z dzieckiem  
umożliwiamy każdemu wychowankowi odnalezienie własnej drogi rozwoju

 
Uświadamiamy dzieciom niepowtarzalność starego i współczesnego Krakowa,
zapoznajemy z tradycjami, zabytkami i kulturą grodu Kraka
 
 
Jesteśmy po to, aby wprowadzać dziecko 
w otaczające środowisko bliższe i dalsze
oraz pomóc mu się w nim odnaleźć
 
ZADANIA WIODĄCE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI
WIZJI I MISJI PLACÓWKI
 
 
1) Kraków sercem i umysłem poznawany - edukacja regionalna
2) Żyj z przyrodą w zgodzie - edukacja ekologiczna
3) Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci oraz kształtowanie
postaw prospołecznych dzieci

 
 
TRADYCJE NASZEGO PRZEDSZKOLA 
 
Celem naszych działań jest między innymi  włączenie środowiska rodzinnego dzieci w życie placówki, nawiązanie wzajemnych relacji, wzajemna pomoc i zrozumienie. Dlatego też organizujemy bardzo często imprezy oraz spotkania integracyjne. Należą do nich:
 
 
 "Pasowanie malucha na przedszkolnego zucha"
 
 "Wieczór wróżb i czarów"
 
 "Wizyta Świętego Mikołaja" oraz "Wigilijne kolędowanie"
 
"Herbatka dla babci i dziadka"
 
 "Bal karnawalowy"
 
 zajęcia otwarte  dla rodziców
 
 "Dzień mamy i taty"
 
 "Piknik rodzinny" oraz "Pożegnanie starszaków"
 
 
ZAJĘCIA  ADAPTACYJNE
 
Ponadto corocznie organizujemy zajęcia adaptacyjne. W ostatnich dniach sierpnia zapraszamy nowe dzieci wraz z rodzicami do złozenia wizyty w naszym przedszkolu. Pierwsze spotkanie przebiega w formie wspólnej zabawy maluchów, rodziców i personelu przedszkola. Dzięki tym zajęciom pragniemy zminimalizowac koszty psychiczne, jakie dzieci ponoszą ze zmianą środowiska. Wspólna zabawa sprawia, że przedszkole przestaje być miejscem obcym, a dzieci zdobywają doświadczenia w atmosferze bezpieczeństwa.
 
 
 
 
 
MODEL ABSOLWENTA
 • Zna swoje najbliższe otoczenie, swoje nazwisko, adres zamieszkania;
 • Rozpoznaje i nazywa popularne zabytki oraz charakterystyczne współczesne budowle Krakowa;
 •  Rozpoznaje herb Krakowa;
 • Opowiada wybrane legendy związane z Krakowem;
 • Zna strój regionalny, taniec, piosenki i przyśpiewki związane z regionem krakowskim;
 • Zna tradycje i zwyczaje  wiążące się z różnymi obrzędami i świętami
  w Krakowie;
 • Zna wybranych artystów oraz postacie historyczne i współczesne związane
  z Krakowem, zna niektóre fakty z ich życia;
 • Dostrzega różnice w architekturze i życiu dawnego  i współczesnego miasta; potrafi dokonać analizy porównawczej Kraków dawniej i dziś; 
 • Jest bacznym obserwatorem wszystkiego co się dzieje w przyrodzie, dostrzega jej piękno i zmienność;
 • Posiada podstawowe wiadomości o środowisku naturalnym;
 • Zna i rozumie wybrane pojęcia przyrodnicze i ekologiczne;
 • Zna zagrożenia stwarzane przez człowiek dla naturalnego środowiska przyrodniczego;
 • Wie jak chronić przyrodę w najbliższym otoczeniu;
 • Wykazuje opiekuńczy stosunek do zwierząt;
 • Inicjuje i prowadzi doświadczenia i zabawy badawcze pozwalające lepiej poznać i zrozumieć świat przyrody i zjawiska w nim zachodzące;  
 • Umie nawiązać kontakt z rówieśnikami i dorosłymi;
 • Zgodnie współpracuje i współdziała w gronie rówieśników;
 • Rozumie znaczenie wartości moralnych takich jak : miłość, dobro, życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość,  odpowiedzialność;
 • Dokonuje właściwej oceny postępowania  swojego i innych osób
  wg obowiązujących norm i zasad;
 • Rozpoznaje i nazywa swoje emocje;
 • Potrafi w drodze negocjacji rozwiązywać konflikty i dochodzić
  do kompromisów;
 • Zna różne zagrożenia i potrafi zachować  się bezpiecznie wobec nich;
 • Posiada umiejętności konieczne do funkcjonowania w życiu codziennym;
 • Jest spontaniczny i otwarty na nowe pomysły;
 • Umiejętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy;
 • Organizuje własna prace potrafi promować własne sukcesy, przezwyciężać  porażki;
 • Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru;
 • Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
 • Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
 • Słucha np. opowiadań baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
 • Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków
  oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu,
  na ulicy, na dworcu;
 • Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
 • Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem
  na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
 • Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 • Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów
  w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
 • Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
 • Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.